เกริ่นนำ


 โรงละครแห่งชาติโอกินาว่าได้พยายามส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของโอกินาว่า เช่น ระบำ “คูมิโอโดริ” ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ พร้อมทั้งนำลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของโอกินาว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้เปิดทำการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ณ อำเภออูราโซเอะ จังหวัดโอกินาว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานในการสร้างสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกันผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2553 ระบำ “คูมิโอโดริ” ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของโอกินาว่าได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงแม้ในระดับโลก


 โรงละครแห่งชาติโอกินาว่ามีการเปิดการแสดงอิสระหลากหลายรายการเป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของโอกินาว่า เช่น การเต้นรำแบบริวกิว อาทิ ระบำคูมิโอโดริ, การบรรเลงพิณซันชิน, การแสดงละครโอกินาว่า ตลอดจนศิลปะการแสดงจากภูมิภาคอื่น ๆ ของญี่ปุ่น และการแสดงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น


ข้อมูลการเปิดการแสดง คลิกที่นี่


จำหน่ายบัตร คลิกที่นี่